Manja slova Veća slova RSSszp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

O Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte obrazovan je Zakonom o privatizaciji privrede („SL.list RCG“, br.23/96, 6/99,59/00,42/04) radi upravljanja, kontrole i obezbjedjenja sprovodjenja procesa privatizacije kao i predlaganja i koordiniranja aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata u Crnoj Gori.

Savjet je fomiran u cilju zaštite interesa Crne Gore u postupku privatizacije i za svoj rad odgovara Vladi Crne Gore.

Djelokrug rada, sastav i druga pitanja od značaja za rad Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte uredjuju se posebnom Odlukom o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.
 

Savjet ima predsjednika, zamjenika predsjednika, određeni broj članova i sekretara.

Broj članova Savjeta određuje se aktom o imenovanju.

Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove Savjeta i sekretara imenuje Vlada posebnom odlukom.

Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta je četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Izvještaj o radu za 2018. godinu