szp
szp
szp
szp
03. SJEDNICA SAVJETA - 11.06.2013. GODINE
1. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 100% kapitala društva Novi duvanski kombinat AD Podgorica i dodjelu prava na izgradnju fabrike uz dokapitalizaciju, sa predlogom Ugovora
dokument
zaključak

2. Informacija o realizaciji ugovora o prodaji akcija mljekare „Zora“ – Berane.
 dokument

3. Informacija Ministarstva zdravlja o realizaciji Sporazuma o finansiranju, izgradnji i korišćenju PET/CT Centra po B.O.T. sistemu u okviru Kliničkog centra Crne Gore sa Predlogom aneksa
 dokument  zaključak

4. Zahtjev HTP „Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj za davanje saglasnosti na prodaju dijela imovine putem slobodne pogodbe
 dokument
 zaključak

5.
Pismo o namjeri PALMALI GEMICILIK VE ACENTELIK A.S. Istanbul Turska u vezi sa kupovinom, izgradnjom , rukovođenjem i upravljanjem Budvanskom marinom i hotelom „Park“ u „Blaca- Jošice“
 dokument
 zaključak
6.  Predlozi mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine:
     
6.1  “Jadran“ AD – Bar
 dokument  mišljenje  
6.2  Knjaz d.o.o – Nikšić
 dokument  mišljenje  
7.  Razmatranje Rješenja kojim se odbija prigovor NCH Konzorcijuma na Odluku Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte br. 01-99 od 6. aprila 2012. godine
 dokument  rješenje  
8.  Imenovanje i razrešenje člana Tenderske komisije za valorizaciju
 dokument  odluke  
9.  Tekuća pitanja:
     
9.1  Izvještaji o radu tradnih ijela Savjeta za privatizacijui kapitalne projekte
 dokument  zaključak  
9.2  Predlog za zatvaranje ugovora za „4. novembar“ AD – Mojkovac
 dokument  zaključak  
9.3  Pismo zainteresovanosti kompanije Autline Montenegro za preuzimanje većinskog paketa akcija AD Marina Bar
 dokument  zaključak   
9.4  Transparentnost rada Savjeta (dogovor)
     
10.  Na uvid: Sastav Radnih grupa Tenderske komisije za valorizaciju sa predlogom nadoknada
 dokument