szp
szp
szp
szp
04. SJEDNICA SAVJETA - 17.09.2013. GODINE
1. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 62,09% akcijskog kapitala društva „Kontejnerski terminali i generalni tereti“ Bar
dokument
odluka

2. Informacija o ispunjenosti uslova za zatvaranje Ugovora o kupoprodaji akcija društava „4. novembar“ AD Mojkovac sa Predlogom protokola o zatvaranju
dokument  zaključak

3. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore broj:06-104/7 od 9. maja 2013. godine u vezi sa statusom ugovora iz oblasti turizma.
dokument  zaključak

4. Informacija o mogućnostima investicionog ulaganja u kompaniju „Jadransko brodogradilište“ AD – Bijela
dokument
 zaključak

5.
Izvještaj o realizaciji plana privatizacije za periodod 1.1-30.6.2013. godine
dokument
6.  Zahtjev kompanije „Normal tours“ d.o.o – Podgorica za produženje roka za realizaciju Investicionog programa za „UTIP Crna Gora“ AD Podgorica.
dokument  zaključak  
7.  Zahtjev HG „Budvanska rivijera“ AD - Budva za davanje saglasnosti na zajedničku gradnju sa kompanijom Franeta gradnja d.o.o Budva
dokument  zaključak  
8.  Zahtjev Instituta „dr Simo Milošević“ AD Igalo za davanje saglasnosti na korišćenje bazena za potrebe VPK „Jadran“ Herceg Novi
dokument  zaključak  
9.  Predlozi mišljenja u skladu sa članom 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima:
     
9.1  Božur veleexport d.o.o Podgorica
dokument  mišljenje  
9.2  Industrija piva i sokova “ Trebjesa“ Nikšić
dokument  mišljenje  
9.3  Izgradnja AD Kotor
   mišljenje  
9.4  AD Doclea Express, AD „Duklja pekara“ i AD“Duklja“ sva iz Podgorice
dokument  mišljenje  
9.5  Kotor palace d.o.o Petrovac
dokument    
10.  Tekuća pitanja:
     
10.1  Baza podataka privatizacionih ugovora
   zaključak  
10.2  Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
   zaključak  
10.3  Predlog za imenovanje procenitelja imovine hotela „Park“ u Bijeloj
   zaključak  
10.4  Predlog tenderske dokumentacije za (Vojno-turistički kompleks“ Bigovo- Trašte“, Kotor, Vojno- turistički kompleks „Mediteran“, Žabljak, ostrvo „Lastavica“ sa tvrđavom „Mamula“, Herceg Novi, lokalitet „Pećine“ između Njivica i ušća Sutorine, Herceg Novi, ECOlodge, Vranjina i bivša vojna kasarna „Radoje Dakić“, Žabljak)
dokument  zaključak  
10.5  Anex br. 1 Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu sa Anexom br. 1 Escrow ugovora
dokument  zaključak  
10.6  Zahtjev društva „Montepranzo – bokaprodukt“ AD – TIvat za davanje saglasnosti na prodaju nepokretnosti- dio imovine društva neposrednom pogodbom sa JP „Aerodromi Crne Gore
dokument  zaključak