szp
szp
szp
szp
05. SJEDNICA SAVJETA - 24.10.2013. GODINE
1. Informacija o statusu tendera za privatizaciju 100% akcijskog kapitala društva „Novi duvanski kombinat“ AD - Podgorica
dokument
zaključak

2. Predlog za raskid Ugovora o prodaji akcija AD „Marina“ Bar
dokument  zaključak

3. Informacija o valorizaciji lokaliteta „Donja Arza“, Herceg Novi
dokument  zaključak

4. Informacija o realizaciji Ugovora o prodaji 76,5163% akcijskog kapitala „Jekon“ DD – Bijelo Polje sa Predlogom aneksa broj 3
dokument
 zaključak

5.
Informacija o realizaciji Ugovora o kupoprodaji 64,1624% akcijskog kapitala AD „Polimka“ Berane
dokument
 zaključak
Informacija o projektu izgradnje golf kompleksa u Tivtu sa predlogom Tenderske d.okumentacije
 dokument  zaključak  
7.  Predlog mišljenja da je plaćena tržišna naknada za zemljište za društvo AD „Drvoimpex“ GM – Podgorica
 dokument  zaključak  
8.  Tenderska dokumentacija:
   zaključak  
8.1  Vojno-turistički kompleks „Mediteran“, Žabljak
 dokument    
8.2  vojno-turistički kompleks „Bigovo- Trašte“, Kotor
 dokument    
8.3  ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Herceg Novi,
 dokument    
8.4  lokalitet Pećine, između Njivica i ušća Sutorine, Herceg Novi,
 dokument    
8.5  ECOlodge Vranjina, Podgorica
     
8.6  bivša vojna kasarna „Radoje Dakić“, Žabljak
 dokument    
9.  Tekuća pitanja:
     
9.1  Predlog odluke o imenovanju Radne grupe za pripremu Predloga zakona o javno- privatnom partnerstvu i koncesijama
 dokument    
9.2   Aneks br. 1 ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu (na uvid)
 dokument  zaključak