szp
szp
szp
szp
06. SJEDNICA SAVJETA - 27.01.2014. GODINE
1. Predlog odluke o planu privatizacije za 2014. godinu
dokument


2. Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije za period od 1.7.2013-31.12.2013. godine
dokument

3. Informacija o statusu privatizacije hotelsko-turističkih preduzeća
dokument  zaključak

4. Informacija o nadzoru nad ispunjenjem ugovornih obaveza u dijelu realizacije investicionih programa, shodno ugovorima o prodaji kontrolnog paketa akcija u društvima ’’Vektra Boka’’ AD Herceg Novi, ’’Jadran’’ AD Perast i ’’UTIP Crna Gora’’ AD Podgorica
dokument
 zaključak

5.
Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva za davanje saglasnosti na zajedničku gradnju sa kompanijom „Franeta gradnja“ d.o.o – Budva sa Ugovorom o zajedničkom ulaganju
dokument
 zaključak
6.  Zahtjev „Jadranskog brodogradilišta“ AD – Bijela za odobrenje prodaje poslovnog prostora
dokument  zaključak  
7.  Kadrovska pitanja
   odluke  
8.  Tekuća pitanja:
     
8.1  Obavještenje Elektroprivredi Crne Gore o primijeni člana 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.
dokument  zaključak  
8.2  Predlog za davanje saglasnosti na tekst bankarske garancije Sberbanke iz Rusije u vezi investicionih obaveza u hotel „AS“ Perazića Do
dokument  zaključak