szp
szp
szp
szp
10. SJEDNICA SAVJETA - 26.01.2015. GODINE
1. Predlog odluke o Planu privatizacije za 2015. godinu
dokument
2. Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije za period od 1.7-31.12.2014. godine
dokument
zaključak

2.1 Anex II Ugovora o koncesiji za Jadransko brodogradilište AD – Bijela
dokument zaključak

3. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 100% udjela u D.o.o „Montenegro Defence Industry“ sa Predlogom ugovora
dokument
odluka
4. 
Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 50,7532% kapitala društva „Poliex“ A.D. – Berane, sa Predlogom ugovora
dokument
odluka
5.  Zahtjevi Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD- Budva, za :
   
5.1  odobrenje metode privatizacije putem zajedničkog ulaganja (zajednička gradnja)
dokument
zaključak  
6.  Izvještaj o izboru pravno-ekonomskog savjetnika za realizaciju projekta valorizacije lokaliteta „Buljarice“ sa Prijedlogom ugovora
dokument zaključak  
7.  Kadrovska pitanja
     
7.1  Imenovanje člana Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta „Bujarica“
 dokument odluka  
7.2  Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju Radne grupe za pripremu mišljenja u skladu sa članom 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima ( usmeno)
  odluka  
8.  Tekuća pitanja:
     
8.1  Predlog tenderske dokumentacije za projekat turističke valorizacije lokaliteta između Njivica i ušća Sutorine,opština Herceg Novi
 dokument zaključak  
8.2  Informacija o primjeni Kolektivnog ugovora u „Kontejnerski terminal i generalni tereti Bar
 dokument zaključak  
8.3  Izmjena djelokruga rada Tenderske komisije za privatizaciju
 dokument odluka  
8.4  Izvještaj o rezultatima pregovora za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo „Lastavica“ sa tvrđavom „Mamula“ sa Prijedlogom odluke o davanju u dugoročni zakup i Prijedlogom ugovora o dugoročnom zakupu.
 dokument zaključak  
8.5  Informacija SSCG o imenovanju i razriješenju njihovog predstavnika u Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte