szp
szp
szp
szp
12. SJEDNICA SAVJETA - 20.08.2015. GODINE
1. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 56,4806% akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo, sa predlogom Ugovora
 dokument
odluka

2. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za valorizaciju dijela lokaliteta fabrike »Gornji Ibar« Rožaje na Lokaciji 1, kroz prodaju i zakup imovine u vlasništvu Države Crne Gore, sa nacrtom predloga Ugovora o kupoprodaji i investiranju i nacrtom predloga Ugovora o zakupu.
 dokument  odluka

3. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za prodaju 100,00% akcijskog kapitala u društvu „Novi duvanski kombinat AD Podgorica.
 dokument  zaklučak

4. Izvještaj o realizaciji plana privatizacije za period od 1.1.-30.6.2015. godine.
 dokument


5.
Predlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju stepena tajnosti podataka
 dokument
 rješenja
6.  Informacija o aktivnostima na realizaciji Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva „Jadran“ AD – Perast sa Predlogom aneksa br. 2. i Predlogom ugovora o hipoteci.
 dokument  zaključak  
7.  Informacija o aktivnostima na realizaciji Ugovora za prodaju 80,9642% akcijskog kapitala društva“Centar za odmor,rekreaciju i liječenje“ Igalo“ AD.
 dokument  zaključak