szp
szp
szp
szp
13. SJEDNICA SAVJETA - 21.09.2015. GODINE
1. Informacijia o realizaciji međusobnih odnosa „Duvanskog kombinata“ AD – Podgorica, u stečaju i „Zetagradnje“ d.o.o – Podgorica
 dokument


2. Informacija o realizaciji obaveza iz Ugovora o kupoprodaji akcija AD „Kontejnerski terminali i generali tereti“ AD – Bar
 dokument

3. Inicijativa društva „Carine“ d.o.o – Podgorica za imenovanje licenciranog kontrolora u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji i investiranju za kompleks Hotela „Park“, Bijela
 dokument

4. Zahtjev za isplatu naknada za članove radnih grupa Tenderske komisije za privatizaciju5.
Izvještaj o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru
 dokument
6.  Izvještaj o realizovanim investicijama po osnovu Ugovora o davanju u zakup poluostrva Luštica, opština Tivat – projekat Luštica bay
 dokument    
7.  Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica- opština Herceg Novi
 dokument    
8.  Inicijativa za raskid Ugovora za bivšu Vojnu bolnicu Meljine
 dokument    
9.  Informacija o realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore u vezi sa AD Solana „Bajo Sekulić“ Ulcinj.
 dokument    
10.  Predlog za produženje Ugovora sa članovima tima za održavanje Centralnog registra stanovništva za 2015. godinu, sa predlogom iznosa naknada
     
11.  Predlog za isplatu naknada Komisije za kontrolu i ocjenu dinamike investiranja po osnovu kupoprodajnih ugovora iz oblasti hotelsko-turističke privrede za sljedeće projekte: Hotel Crna Gora – Hotel „Hilton Podgorica – Montenegro“, „Centar za odmor, rekreaciju i liječenje“ AD – Igalo i „Hotel AS“ Perazića Do.
 dokument    
  Predlozi mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine:
     
12. „Jadranski sajam“ AD – Budva
 dokument    
13.  „Prehrana“ d.o.o – Pljevlja
 dokument    
14.  „Ina Crna Gora“ – Podgorica
 dokument    
  Kadrovska pitanja
     
15.  Izmjena zaključka br.01-444, od 2.novembra 2011. godine, u vezi sa imenovanjem Odbora koji će upravljati projektom Integralni bolnički sistem (IBIS)
 dokument    
16.  Izmjena i dopuna članova Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta
 dokument    
  Tekuća pitanja
     
17.  Zahtjev za isplatu naknada za članove Radne grupe za pripremu Predloga mišljenja u skladu sa članom 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima
     
18.  Informacija o realizaciji zaključka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, br.01-291, od 20.avgusta 2015. godine s Predlogom aneksa II Ugovora o prodaji 80,9642% akcijskog kapitala društva “Centar za odmor, rekreaciju i liječenje” Igalo AD
 dokument    
19.  Inicijativa za stavljanje van snage Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte br. 01-130 od 18.3.2015. godine i donošenje nove Odluke
 dokument