szp
szp
szp
szp
15. SJEDNICA SAVJETA - 21.03.2016. GODINE
1 Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciji i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju plana privatizacije za period od 1.7. od 31.12.2015. godine.
dokument


2 Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte donijetih u 2015.godini
dokument

3. Predlog ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za potrebe Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta
dokument

4. Predlog odluke o utvrđivanju metoda i pokretanju postupka privatizacije privrednog društva „Castello Montenegro“ AD – Pljevlja
dokument


5.
Predlog IRFCG za dopunu Odluke o planu privatizacije za 2016. godine
dokument
6.  Predlozi mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, za privredna društva: HTP „Albatros“- Ulcinj, „Crnagoraput“ AD – Podgorica, „Eko Meduza“ d.o.o. – Bijelo Polje i „Titex“ AD – Podgorica. dokument
dokument
dokument
dokument
   
7.  Predlog za izmjenu Činidbene garancije koja je dostavljena u skladu sa Ugovorom o dugoročnom zakupu kasarne Orijenski bataljon u Kumboru.
dokument    
8.  Predlog za izmjenu i dopunu Plana javnih nabavki Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte      
9.  Predlog odluke o povjeravanju poslova javne nabavke Sekretarijatu za razvojne projekte
dokument    
  Kadrovska pitanja
     
10.  Predlog liste kategorija registraturske građe sa rokovima čuvanja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte      
  Predlozi pravilnika Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
     
11.  Pravilnik o izradi zahtjeva za dodijelu budžetskih sredstava      
12.  Pravilnik o uslovima i načinu odobrenja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu      
13.  Pravilnik o blagajničkom poslovanju      
14.  Pravilnik o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura      
15.  Pravilnik o načinu zaključivanja neposrednog sporazama kao postupka javne nabavke      
16.  Pravilnik o troškovima reprezentacije      
17.  Pravilnik o visini trošenja goriva      
18.  Pravilnik o visini troškova mobilnih telefona i interneta      

NAPOMENA: Predlog liste kategorija, Izmjena Plana javnih nabavki za 2016. godinu i pravilnici biće okačeni nakon usvajanja zapisnika na narednoj sjednici.