szp
szp
szp
szp
01. SJEDNICA SAVJETA - 26.12.2016. GODINE
1. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o davanju u dugoročni zakup lokacije „Orijenski bataljon, Kumbor, Herceg Novi za period januar 2015 – avgust 2016. godine
dokument
zaključci

2. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“, opština Tivat, za period 2015 – avgust 2016. godine
 dokument zaključci

3. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 31.8 – 1.12.2016. godine
 dokument zaključci

4. Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD – Bar
 dokument
zaključci

5.
Zahtjev Sindikata Port of adria za posredovanje radi nepoštovanja Ugovora o kupoprodaji akcija AD „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar, u dijelu zarada
 dokument
zaključci
6.  Izvještaj revizorske kuće „Eurorev“ d.o.o iz Podgorice o izvršenoj kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 100% udjela u d.o.o „Montenegro defence industry“ PodgoricaEUE
 dokument zaključci  
7.  Izvještaj revizorske kuće „Eurorev“ d.o.o iz Podgorice o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji kapitala Hemijske industrije „Poliex“ AD – Berane
 dokument zaključci  
8.  Izvještaj o realizaciji investicionog programa – izgradnja hotela „Park“ u Bijeloj Herceg Novi sa Zahtjevom društva Carine d.o.o za brisanje hipoteke
 dokument zaključci  
9.  Odluka o pokretanju postupka prodaje manjinskog paketa akcija društva „Tara aerospace and defence product“ AD – Mojkovac
 dokument zaključci  
10.  Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera AD – Budva za davanje saglasnosti na Anex br. I Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničko građenje) sa „Euromix trade“ d.o.o
 dokument zaključci  
11.  Zahtjev Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD – Budva za davanje saglasnosti za prodaju hotela „Piva“ u Plužinama putem javne aukcije
 dokument zaključci  
12.  Izbor revizora za reviziju Ugovora o kupoprodaji i investiranju u dio lokaliteta fabrike „Gornji Ibar“ Rožaje
 dokument zaključci  
13.  Mišljenje za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine za Carine d.o.o Podgorica
 dokument zaključci  
  Kadrovska pitanja
     
14.  Imenovanje Radnih tijela Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
 dokument    
15.  Imenovanje Odbora za upravljanje II fazom projekta Socijalni karton – Integrisani Informacioni sistem socijalnog staranja
 dokument zaključci  
  Tekuća pitanja
     
16. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore br: 08-2004 sa sjednice održane dana 20.08.2015. godine sa inoviranim Predlogom aneksa br. 2 Ugovora za prodaju 74,9749 % akcijskog kapitala društva „Jadran“ AD Perast i Predlogom ugovora o hipoteci
 dokument zaključci  
17.  Izmjena Vodiča za pristup informacijama u posjedu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte-usmena informacija