szp
szp
szp
szp
04. SJEDNICA SAVJETA - 16.05.2017. GODINE
1 Predlog rješenja o odbijanju prigovora OT LOGISTICS S.A podnijetog protiv Odluke Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju društva „Luka Bar“ AD – Bar, br. 02-134/2 od 27. aprila 2017. godine
dokument


2 Predlog rješenja o odbijanju prigovora OT LOGISTICS S.A podnijetog protiv Odluke Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju AD „Montecargo“ AD – Bar, br. 02-135/2 od 27. aprila 2017. godine
dokument

3. Izvještaj Nazorne komisije o stepenu realizacije Ugovora o dokapitalizaciji privrednog društva „Novi duvanski kombinat“ AD – Podgorica
dokument