szp
szp
szp
szp
06. SJEDNICA SAVJETA - 20.09.2017. GODINE
1 Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar-jun 2017. godine
dokument
zaključci

2 Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine
dokument zaključci

3. Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj
dokument zaključci

4. Predlog pravilnika o načinu pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti
dokument
zaključci

5.
Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva za davanje saglasnosti na Anex br. 1. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom „Euromix trade“ d.o.o – Budva
dokument
zaključci