szp
szp
szp
szp
09. SJEDNICA SAVJETA - 27.12.2017. GODINE
1 Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi za period 01.12.2016 – 15.12.2017. godine
dokument
zaključci

2 Informacija o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva ,,Jadran Perast“ AD
dokument zaključci

3. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Herceg Novi za 2017. godinu
dokument zaključci

4. Izvještaj o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 50,7532% kapitala Hemijske industrija POLIEX AD Berane
dokument
zaključci

5.
Usmena Informacija Srđe Kekovića o krivičnoj prijavi koju je protiv članova prethodnog saziva Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte podnijela Sindikalna organizacija „Port of Adria“ Bar (Kontenjerski terminali i generalni tereti)
dokument