szp
szp
szp
szp
10. SJEDNICA SAVJETA - 28.02.2018. GODINE
1 Predlog odluke o planu privatizacije za 2018. godinu
dokument
zaključci

2 Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za 2017. godinu
dokument
 zaključci

3. Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2017. godinu
dokument
 zaključci

4. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica Development“ AD Tivat, Opština Tivat – projekat Luštica Bay za period 2016 – 2017. godina
dokument
 zaključci

5.
Informacija o aktivnostima na realizaciji obaveze imenovanja nezavisnog revizora – “Kontrolora” , u skladu sa Ugovorom o zakupu kompleksa HTP “Ulcinjska rivijera” Ulcinj
dokument  zaključci  
6. Informacije Komisije za imovinska pitanja za društva:

   
6.1
AD „Mesopromet“ Podgorica
dokument  zaključci  
6.2
„Heta Asset Resolution Leasing“ doo Podgorica
dokument  zaključci  
6.3
Opština Inđija
dokument  zaključci  
7.
Kadrovska pitanja:
     
7.1
Odluka o imenovanju Tenderske komisije za privatizaciju
dokument  zaključci  
7.2
Odluka o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta
dokument  zaključci  
7.3
Odluka o imenovanju Komisije za imovinska pitanja
dokument  zaključci  
8.
Tekuća pitanja:
     
8.1
Ažurirani Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
dokument