szp
szp
szp
szp
12. SJEDNICA SAVJETA - 20.07.2018. GODINE
1 Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar – jun 2018
dokument
zaključci

2 Izvještaj Nadzorne komisije za implementaciju Ugovora o dokapitalizaciji u društvu “Novi duvanski kombinat” AD – Podgorica.
dokument zaključci

3. Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra lokaliteta “Kolašin 1600” sa Predlogom odluke i Predlogom ugovora.
dokument zaključci

4. Zahtjev društva “Vektra Boka” AD – Herceg Novi br. 323 od 25.06.2018. godine za davanje saglasnosti za prodaju hotela “Plaža”, “Igalo”, “Tamaris” i stari hotel “Boka”
dokument
zaključci

5.
Prijedlog odluke o dopunama Odluke o Planu privatizacije za 2018. godinu
dokument
zaključci
6.  Predlozi mišljenja pripremljeni od strane Komisije za imovinska pitanja za sljedeća društva:
     
  - INTOURS d.o.o – Podgorica
dokument  zaključci  
  - “Eko- meso” d.o.o – Bijelo Polje
dokument  zaključci