szp
szp
szp
szp
14. SJEDNICA SAVJETA - 22.10.2018. GODINE
1. Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za izdavanje u dugoročni zakup Vojno-turističkog kompleksa “Mediteran” Žabljak, sa Predlogom odluke o davanju u dugoročni zakup i Predlogom ugovora o davanju u dugoročni zakup;
dokument
zaključci

2. Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija u skladu sa investicionim programom projekta “Portonovi“– Kumbor, Herceg Novi, za period od 08.02.2013. – 31.12.2016. godine;
dokument zaključci

3. Predlog za izmjenu zaključka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte broj: 01-138 od 25. aprila 2017. godine;
dokument zaključci

4. Informacija Radnog tima obrazovanog u skladu sa zaključcima Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte br. 01-282 od 23. jula 2018. godine, povodom zahtjeva društva “Vektra Boka” AD Herceg Novi;
dokument
zaključci

5.
Izvještaj o činjeničnom stanju u vezi sa unaprijed dogovorenim procedurama sprovedenim u vezi sa zahtjevom Države Crne Gore navedenim u Ugovoru o zakupu HTP “Ulcinjska rivijera” broj 07-381/02 za period od 25. septembra 2017 . do 1. juna 2018. godine;
dokument
zaključci
6.  Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje prve bankarske garancije Global Ports Holding-u; dokument zaključci  
7.  Zahtjev Instituta “dr Simo Milošević” Igalo za zaključenje Ugovora o korišćenju sportskog bazena Instituta Igalo sa Mišljenjem Tenderske komisije za privatizaciju; dokument zaključci   
8.  Zahtjev Instituta “dr Simo Milošević” Igalo za zaključenje Ugovora o davanju na korišćenje prostora – objekta i dijela parcele za organizovanje nastave u područnom odjeljenju OŠ “Dašo Pavičić“ u Igalu; dokument zaključci   
9.  Materijali Komisije za imovinska pitanja:      
9.1  GP “Primorje”Ulcinj  dokument  zaključci  
9.2  Svjetlost- kabal Nikšić dokument  zaključci  
10.  Tekuća pitanja:      
10.1  Informaciju o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju 74,9749% akcijskog kapitala društva ,,Jadran’’ AD Perast sa pripadajućim aneksima dokument zaključci   
10.2  Informacija u vezi statusa privatizacionog ugovora za bivšu vojnu bolnicu “Meljine”; dokument    
10.3  Mišljenje Ministarstva finansija u vezi isplate naknada članovima komisija Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte; dokument