szp
szp
szp
szp
15. SJEDNICA SAVJETA - 01.02.2019. GODINE
1. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu sa Izvještajem o relizaciji plana privatizacije za 2019. godinu dokument
zaključci

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu dokument zaključci
3. Predlog odluke o planu privatizacije za 2019. godinu dokument zaključci
4. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na “Luštica development” AD Tivat-projekat Luštica bay za 2018. godinu
dokument
zaključci
5. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo “Lastavica” sa tvrđavom “Mamula” za 2018. godinu
dokument
zaključci
6. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica- Opština Herceg Novi za period 16.12.2017-20.12.2018. godine
dokument
zaključci
7. Inicijativa investitora Novog duvanskog kombinata AD Podgorica, vezana za rješavanje statusa nenovčanog uloga Vlade Crne Gore u AD Novi duvanski kombinat AD – Podgorica dokument zaključci
8. Zahtjev HG “Budvanska rivijera” AD – Budva za davanje saglasnosti na Odluku odbora direktora o izboru modela restrukturiranja broj: 02-7220/5 od 20.12.2018. godine dokument zaključci
9. Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje druge bankarske garancije Global Ports Holding-u dokument zaključci
10. Informacija o izboru savjetnika Tenderske komisije za privatizaciju po Pozivnom pismu za izbor savjetnika za privatizaciju društva „Castello Montenegro” AD - Pljevlja sa Predlogom ugovora o pružanju konsultantskih usluga dokument zaključci
11. Informacije koje su pripremljene od strane Komisije za imovinska pitanja, za sljedeće podnosioce zahtjeva:
11.1 „PUT – GROSS“ d.o.o – Bijelo Polje dokument zaključci
11.2 „AIR Srbija“ a.d. Beograd dokument zaključci
11.3 „Žitko „ a.d. – Bačka Topola dokument zaključci
11.4 Bošković Miloš iz Mojkovca dokument zaključci
11.5 “Montex” A.D. – Nikšić dokument zaključci
12. Tekuća pitanja:
12.1 Informacija o potrebi produženja Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za projekat turističke valorizacije lokaliteta “Mrkovi – Bijela stijena”, opština Herceg Nov sa Predlogom aneksa 2 i Prelogom za izmjenu garancije dokument zaključci
12.2 Informacija o produžetku roka za završetak radova na objektu A1 hotelskog kompleksa “Crystal Rivijera” u Petrovcu dokument zaključci
12.3 Usmena informacija u vezi zahtjeva Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za dobijanje instrukcija u vezi priznanja strane arbitražne odluke
12.4 Ažuririrani Vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte dokument