szp
szp
szp
szp
16. SJEDNICA SAVJETA - 29.03.2019. GODINE
1. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima tendera za prodaju 56,4806% akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević" A.D. Igalo sa Predlogom odluke
dokument
zaključci

2. Informacija o potrebi zaključenja Aneksa Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra »Kolašin 1600«, Kolašin i donošenja odluke o izmjeni odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra »Kolašin 1600«, Kolašin
dokument
zaključci

3. Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje treće bankarske garancije Global Ports Holding-u
dokument
zaključci

4. Informacija Ministarstva finansija o realizaciji obaveza shodno zaključku Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte broj: 01-375 od 22.10.2018. godine
dokument
zaključci

5.  Izvještaj o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa uloženih investicija, u skladu sa investicionim programom projekta “Portonovi“– Kumbor, Herceg Novi, za period od 01.01.2017. – 31.12.2018. godine
dokument
zaključci
6.  Predlozi mišljenja koji su pripremljeni od strane Komisije za imovinska pitanja za sljedeća Društva:
     
6.1  “Uniprom” d.o.o – Nikšić
dokument
zaključci
 
6.2  “Jadran” AD – Perast
dokument
zaključci