szp
szp
szp
szp
18. SJEDNICA SAVJETA - 09.09.2019. GODINE
1. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije za period januar – jun 2019.godine
dokument
zaključci

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2019. godine
dokument zaključci

3. Izvještaj revizorke kuće “Omega” iz Podgorice o izvršenoj reviziji realiazacije Ugovora o kupoprodaji i investiranju – dio lokaliteta fabrike “Gornji Ibar”- Rožaje, lokacija 1A i Ugovora o zakupu dijela lokaliteta fabrike “Gornji Ibar” AD – Rožaje, lokacija 1B za izvještajni period 1.10.2015-31.12.2018. godine dokument
zaključci

4.  Predlog odluke o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu dokument
zaključci
 
5. Tekuća pitanja      
5.1 Informacija Ministarstva finanasija o neomogućnosti realizacije Zaključka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa sjednice od 4.2.2019. godine
dokument
zaključci   
5.2 Informacija Komisije za aukciju o realizaciji Zaključka Savjeta br. 01-207 od 13.6.2019. godine
dokument
zaključci   
5.3 Informacija o statusu realizacije objavljenih javnih poziva, kao i drugih projekata u nadležnosti Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta
dokument
zaključci