szp
szp
szp
szp
19. SJEDNICA SAVJETA - 27.01.2020. GODINE
1. Izvještaj o radu Savjeta sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije za 2019. godinu dokument

2. Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2019. godinu dokument
3. Predlog odluke o planu privatizacije za 2020. godinu dokument
4. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima pregovora za zaključenje ugovora za prodaju 56,4806% akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” AD – Igalo sa Predlogom ugovora dokument
5. Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta na lokaciji „Kabala for”, opština Herceg Novi sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim dokument
6. Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva „Kontejnerski terminal i generalni terete” AD Bar urađen od strane Kontrolora - Ernst&Young Montenegro d.o.o - Podgorica dokument
7. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 20.12.2018. godine – 30.11.2019. godine dokument
8. Informacija o realizaciji aktivnosti po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa „Mediteran” Žabljak za 2019. godinu dokument
9. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, u periodu od 2016-2019. godine dokument
10. Zahtjev društva „Vektra Boka” AD – Herceg Novi broj 768 od 3.12.2019. godine dokument
11. Predlozi mišljenja pripremljeni od strane Komisije za imovinska pitanja za sljedeća društva:
11.1 „Štamparija Obod” AD – Cetinje dokument
11.2 „Kristal” AD – Rožaje dokument
11.3 „Turjak” AD – Rožaje dokument
11.4 „13. Jul Plantaže” AD – Podgorica dokument
11.5 „GP Primoje” Ulcinj u stečaju dokument
11.6 „Rokšped” AD - Podgorica dokument