szp
szp
szp
szp
02. SJEDNICA SAVJETA - 12.03.2021. GODINE
1. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi, za period 1.12.2019 – 30.11.2020. godine dokument


2. Informacija o realizovanim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa “Mediteran”, Žabljak dokument
3. Zahtjev Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo za davanje mišljenja da je plaćena tržišna naknada za zemljište, u smislu člana 419 Zakona o svojinsko pravnim odnosima, na kat. parc. 123,124,125,126, 131,133, 192, 193, 194,195/1,195/2, 620,629, 709/1 i 2701 KO Topla dokument
4. Zahtjev HG “Budvanska rivijera” AD – Budva za davanje saglasnosti na prodaju dijela imovine putem javne aukcije dokument
5. Kadrovska pitanja
5.1 Imenovanje Komisije za procjenu tržišne vrijednosti dokument
5.2 Predlog odluka o stavljanju van snage odluka o imenovanju radnih tijela Savjeta u prethodnom mandatu dokument
6. Tekuća pitanja
6.1 Ažurirani Vodič za pristup informacijama u posjedu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte dokument
6.2 Upoznavanje sa Obraćanjem Sindikalne organizacije zaposlenih u AD “Port od adria” broj 60 od 8.2.2021. godine dokument